Diketahui 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 2 dan 𝑔(𝑥) = 𝑋 2 − 6, tentukan fungsi (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) ?

Jawaban dari pertanyaan di atas adalah:
(g ∘ f)(x) = 4x² – 8x -2

Kakak asumsikan soal sebagai berikut:
“Diketahui 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 2 dan 𝑔(𝑥) = 𝑋² − 6, tentukan fungsi (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) ?”

Komposisi dua fungsi, merupakan penggabungan antara dua fungsi.

Perhatikan aturan komposisi fungsi berikut:
( g ∘ f ) ( x ) = g(f(x)) >> artinya, fungsi f digabung dalam fungsi g, dengan cara mengganti setiap x pada fungsi g, dengan f(x).

Ingat:
(a – b)² = a² – 2ab + b²

Pembahasan,

Diketahui:
f(x) = 2x – 2
g(x) = x² – 6

Maka,
(g ∘ f)(x) = g(f(x))
(g ∘ f)(x) = (2x – 2)² – 6
(g ∘ f)(x) = 4x² – 8x + 4 – 6
(g ∘ f)(x) = 4x² – 8x -2

Jadi jawabannya adalah:
(g ∘ f)(x) = 4x² – 8x -2