kesimpulan pancasila sebagai satu kesatuan

kesimpulan pancasila sebagai satu kesatuan

Pembahasaan :

Kesimpulan dari Pancasila sebagai satu kesatuan yaitu bahwa kelima sila dalam badan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Dimana sila pertama menjiwai sila kedua hingga kelima, sila kedua menjiwai sila ketiga hingga keempat, silat ketiga menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat menjiwai sila kelima, dan sila ke lima merupakan sila yang dijiwai oleh sila pertama hingga keempat, dimana kelima sila ini saling terikat satu sama lain membentuk sebuah satu kesatuan. Apabila 1 sila saja tidak dijalankan dengan baik oleh negara dan masyarakatnya, maka akan terjadi ketimpangan didalamnya. Karena itulah Pancasila sudah seyogyanya diimplementasikan secara lengkap dan menyeluruh demi menciptakan tujuan bangsa yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.