Apa saja kewajiban negara pada rakyatnya?

Apa saja kewajiban negara pada rakyatnya?

Jawaban:

Kewajiban negara pada rakyatnya adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pembahasan:

Warga negara merupakan suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan yang bukan warga negara merupakan mereka yang berada pada suatu negara, akan tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan dan tunduk pada pemerintahan dimana mereka berada.Hak warga negara merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota maupun warga dari sebuah negara dalam mempertahankan dan menjamin setiap hak warga negara dibutuhkan peraturan yang komprehensif. Dan kewajiban warga negara merupakan suatu tindakan maupun perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa kewajiban warga negara Indonesia, antara lain:

  1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan.
  2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
  3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
  4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
  5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.