Contoh nilai nilai Pancasila Sila ke empat di kehidupan keluarga adalah

Contoh nilai nilai Pancasila Sila ke empat di kehidupan keluarga adalah

Jawaban

Di bawah ini merupakan contoh penerapan sila ke empat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya :

 1. Bila terdapat permasalahan di dalam keluarga hendaknya dimusyawarahkan bersama.

Pembahasan

Pengertian pancasila

Pancasila merupakan dasar negara indonesia yang di dalamnya terdapat 5 sila yang meliputi :

 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 3. Persatuan Indonesia.
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari ke-5 sila tersebut terdapat lambang atau simbol di dalamnya, diantaranya sebagai berikut :

 1. Simbol sila ke-1 gambar bintang.
 2. Simbol sila ke-2 gambar rantai.
 3. Simbol sila ke-3 gambar pohon beringin.
 4. Simbol sila ke-4 gambar kepala banteng.
 5. Simbol sila ke-5 gambar padi dan kapas.

Penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut :

 1. Beriman, bertakwa kepada Allah swt, dan bersikap toleransi terhadap pemeluk agama lain.
 2. Tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama.
 3. Saling tolong menolong dan bersikap rukun terhadap sesama.
 4. Bila terdapat permasalahan di dalam keluarga hendaknya dimusyawarahkan bersama.
 5. Bersikap adil