Mengapa demokrasi Pancasila sesuai bangsa Indonesia ?

Mengapa demokrasi Pancasila sesuai bangsa Indonesia ?

Jawaban

Tipe demokrasi yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang pelaksanaannya berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem demokrasi ini cocok diterapkan di Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung didalamnya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Pembahasan 

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sistem demokrasi ini cocok diterapkan di Indonesia karena sesuai dengan kepribadian bangsa.

Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :

 • Pemerintahan yang dijalankan harus sesuai konstitusi yang berlaku.
 • Dalam memilih pimpinan negara dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.
 • Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan melindungi hak-hak para warganya.
 • Dalam demokrasi ini rakyat mempunyai peranan penting dalam menyampaikan aspirasi nya melalui perwakilan.

Aspek-aspek dalam demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :

 • Aspek formal, yaitu aspek yang menjelaskan tentang bagaimana para wakil rakyat dipilih dan menjalankan pemerintahan dengan jujur dan adil.
 • Aspek material, yakni aspek yang berhubungan dengan pengakuan hak dan kewajiban manusia tentang cara menghormati nya.
 • Aspek normatif/kaidah, yaitu aspek yang membahas tujuan yang hendak dicapai dalam keberjalanan negara.
 • Aspek organisasi, yaitu aspek yang membahas tentang wadah dimana demokrasi Pancasila akan dijalankan.

Kelebihan demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :

 • Menghargai serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
 • Berpegang teguh pada hukum yang berlaku
 • Mengutamakan kepentingan rakyat