Bagaimana reaksi Umar bin Abdul-Aziz mendengar Isi wasiat dari khalifah Umayyah sebelumnya?​

Bagaimana reaksi Umar bin Abdul-Aziz mendengar Isi wasiat dari khalifah Umayyah sebelumnya?​

Jawaban

Reaksi Umar bin Abdul-Aziz mendengarkan isi dari wasiat Khalifah Umayya adalah kaget dan mengucapkan lafal duka bagi yang sudah meninggal. Kemdudian Abdul-Aziz menjadi Khalifah.

Pembahasan

Kata khalifah merujuk pada penerus Nabi Muhammad  dalam kedudukannya sebagai kepala negara, penerus Nabi SAW yang memegang jabatan kepala pemerintahan  Islam baik dalam masalah agama maupun sekuler. Khalifah adalah Sunnatullah dalam peradaban  manusia. Khalifah adalah seorang pemimpin, penguasa, atau orang yang memegang tampuk pemerintahan. Khalifah dapat diartikan sebagai penerus atau wakil, dalam hal ini pengikut atau wakil Tuhan di muka bumi, atau sebagai pemimpin. Tugas  khalifah adalah melindungi umat dan menjaga kelestarian alam (ekosistem). Oleh karena itu, agar dapat hidup dan bertahan hidup menurut syariat Islam, khalifah dan ummat perlu bersatu dan saling mencintai.