Jelaskan hikmah akhlak tasawuf yang berkaitan dengan ibadah, zakat dan puasa?

Jelaskan hikmah akhlak tasawuf yang berkaitan dengan ibadah, zakat dan puasa?

Jawaban

Hikmah akhlak tasawuf yang berkaitan dengan ibadah, zakat, dan puasa :

  1. Tidak syirik / tidak menyembah Tuhan selain Allah Swt.
  2. Bertaqwa dan tidak kikir
  3. Memberikan berkah kepada harta yang dimiliki
  4. Menyucikan jiwa dari perbuatan keji, rakus, pelit, atau tamak
  5. Menumbuhkan sifat sabar dan disiplin
  6. Menurunkan dan mengontrol sifat egois

Pembahasan

  • Tasawuf adalah ilmu dalam  Islam yang berfokus pada menjauhi hal-hal duniawi. Sumber utama ajaran tasawuf adalah Al-Qur’an dan Hadits. Al-Qur’an adalah kitab yang di dalamnya terdapat sejumlah ayat yang berbicara tentang prinsip-prinsip dasar tasawuf. Ajaran khauf, raja’, taubat, zuhud, tawakal, syukur, shabar, ridha, fana, tape, rindu, ikhlas, ketenangan dan sebagainya dijelaskan dengan jelas  dalam Al-Qur’an.
  • Arti ibadah adalah tunduk pada segala perintah dan larangan-Nya.
  • Zakat adalah bagian tertentu dari kekayaan yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim ketika mereka telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat dibayarkan kepada  yang berhak  (asnaf).
  • Puasa adalah kegiatan keagamaan berpantang dari siang sampai berbuka puasa atau  saat matahari terbenam. Yang perlu diketahui umat Islam  adalah bahwa ada rukun puasa sampai syarat sah puasa terpenuhi.Menurut KBBI, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah SWT, yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.