Tunjukkan perbedaan sarana pendidikan yang dibangun oleh Daulah Abbasiyah dan sarana pendidikan yang terdapat di Indonesia!

Tunjukkan perbedaan sarana pendidikan yang dibangun oleh Daulah Abbasiyah dan sarana pendidikan yang terdapat di Indonesia!

Jawaban

Pada masa Dinasti Abbasiyah, tingkat pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga, antara lain:

  • Tingkat sekolah rendah

Tingkat pendidikan rendah biasa disebut dengan nama Kuttab jamak (katatib), untuk tempat belajar anak-anak. Disamping Kuttab ada pula anak-anak belajar di rumah, di istana, di toko-toko, dan di pinggir-pinggir pasar.

  • Tingkat sekolah menengah

Tingkat sekolah menengah biasa diselenggarakan di masjid dan di majelis sastra dan ilmu pengetahuan, sebagai sambungan pelajaran di Kuttab.

  • Tingkat perguruan tinggi

Tingkat perguruan tinggi ini seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Darul ilmu di Kairo (Mesir), di masjid-masjid dan lain-lain.

Yang membedakan antara pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah dengan pendidikan yang ada di Indonesia ialah terletak pada media pembelajaran serta materi yang diajarkan. Pada masa Dinasti Abbasiyah materi yang diajarkan cenderung materi keagamaan dan tempat pembelajarannya fleksibel dapat dilakukan di sekolah, majelis, masjid, maupun pinggir pasar.

Pembahasan

Pendidikan Islam pada masa Khulafaur ar- Rasyidin dan masa Dinasti Ummayah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada awal berdirinya Dinasti Abbasiyah pendidikan berkembang hebat di seluruh negara Islam. Tujuan dari pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah dapat dibedakan menjadi 4, antara lain:

  • Pertama, tujuan keagamaan dan akhlak

Contohnya adalah anak-anak didik diajar membaca dan menghafal kitab suci Al Quran.

  • Kedua, tujuan kemasyarakatan

Contoh dari hal ini adalah pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu, supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat.

  • Ketiga tujuan pendidikan, seperti cinta akan ilmu pengetahuan serta senang dalam mencapai ilmu itu

Anak-anak maupun pemuda yang belajar tidak mengharapkan keuntungan apa-apa, selain dari pada memperdalam ilmu pengetahuan.

  • Keempat, tujuan kebendaan

Maksud dari tujuan ini adalah mereka menuntut ilmu supaya mendapat penghidupan yang layak, dan pangkat yang tinggi, bahkan kalau mungkin mendapat kemegahan dan kekuasaan di dunia ini, seperti tujuan sebagian orang pada masa sekarang.

Kata Kunci
https://www suara99 com/6954/tunjukkan-perbedaan-sarana-pendidikan-yang-dibangun-oleh-daulah-abbasiyah-dan-sarana-pendidikan-yang-terdapat-di-indonesia html